Skip to main content

Algemene Voorwaarden

van Augustijn Institute B.V.

Augustijn Institute B.V.
Telefoonnummer: (+31) 620585485
E-mailadres: info@augustijninstitute.com
KvK-nummer: 77529642
Vestiging: Amsterdam

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Augustijn Institute B.V.
1.2 Opdrachtgever: Bedrijf, organisatie of persoon waarmee de opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever. Ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt, een dienst of product afneemt.
1.3 Deelnemer: Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training of opleiding deelneemt. De deelnemer kan ook een opdrachtgever zijn.
1.4 Opdracht: De overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worden gegeven.
1.5 Diensten/Producten: Coaching, training, opleiding, masterclass, evenement of elk ander activiteit of opdracht dat wordt aangenomen door opdrachtgever.
1.6 Startmoment van de opdracht: De eerst facturabele uitvoering van de opdracht.
1.7 Open inschrijving: Onder open inschrijving wordt verstaan een door opdrachtnemer georganiseerde training, opleiding of elk ander activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.8 Coaching: Individuele begeleiding en/of groepscoaching.
1.9 Training/Opleiding: Standaard groepsgewijze trainingen, opleidingen, online leertrajecten, bijeenkomsten en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen en opleidingen.
1.10 Annuleren/Verplaatsen: Het beëindigen, ontbinding van de overeenkomst of verplaatsen van het startmoment van de opdracht of elk ander activiteit.
1.11 Offerte: Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer waarmee bedoeld wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.12 Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.13 Totstandkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijfbevestiging stuurt via mail, een offerte digitaal goedkeurt of een getekend inschrijfformulier overhandigd aan opdrachtnemer.
1.14 Schriftelijk: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten die de opdrachtnemer met de opdrachtgever sluit van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt niet geaccepteerd.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen en alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
2.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Offerte
3.1 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3.2 Opdrachtnemer offreert schriftelijk of via de mail op basis van uren, nacalculaties of volgens een afgemaakte prijsafspraak, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de benodigde uren en de overige kosten op basis van de beschikbare en beschikbaar gestelde gegevens door de opdrachtgever.
3.3 Indien opdrachtnemer schriftelijk een kostprijs aan opdrachtgever beschikbaar stelt, heeft dit het karakter van een kostenraming.
3.4 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training of opleiding stuurt de opdrachtnemer een offerte aan de opdrachtgever met de geldigheid van een (1) maand, tenzij de offerte anders vermeldt.
3.5 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.
3.7 Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld.
3.8 Tenzij anders is overeengekomen of anders in de offerte vermeld zijn de in de offertes genoemde prijzen (of aanbiedingen) exclusief b.t.w. en andere heffingen van overheidswege. Voor b.t.w. en andere overheidsheffingen geldt de hoogte van het tarief dat van toepassing is op de periode van het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Indien de opdrachtnemer en opdrachtgever gebruikmaken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer, geldt een bevestiging per mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail schriftelijk is vastgelegd.
4.3 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 Meerdere opdrachten
5.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij/zij de opdrachtnemer onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
5.2 Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij/zij opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Prijzen en vergoeding
6.1 De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
6.2 De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
6.3 Het honorarium van de opdrachtnemer berust op uurtarieven en bijkomende kosten, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen of een projectprijs is overeengekomen, een en ander conform de offerte.
6.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
6.5 De opdrachtnemer kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per opdrachtfase/periode. Uitgebreide opdrachten en langdurige projecten worden door de opdrachtnemer opgedeeld en als zodanig als deelprojecten gefactureerd.
6.6 Indien de opdrachtnemer door het van de kant van de opdrachtgever niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
6.7 Om aanspraak te maken op de eventueel gegeven bonussen op opleidingen en trainingen dient minimaal één betalingstermijn binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden voldaan. Bonussen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
6.8 Het tarief voor een opleiding of training staat altijd vermeld op het inschrijfformulier, offerte en op de website.
6.9 Het certificaat van deelnemers wordt pas uitgereikt wanneer 100% van het lesgeld is ontvangen. 

Artikel 7 Betaling declaraties
7.1 Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
7.2 De opdrachtgever dient de volledige factuurbedrag van een opdracht voorafgaand van de (eerste) bijeenkomst aan opdrachtnemer te hebben voldaan.
7.3 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt opdrachtnemer de opdrachtgever een betalingsherinnering waarin de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de opdrachtgever niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus € 50,- administratiekosten.
7.4 Indien een opdrachtgever niet binnen de in artikel 7 lid 3 bedoelde termijn betaalt, zal opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal opdrachtnemer de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7.5 Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,- exclusief b.t.w.
7.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
7.8 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke door opdrachtnemer in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licenties, certificaten en diploma’s te vervallen.
7.9 Alle eigendom van goederen en overige rechten blijft bij de opdrachtnemer en gaat eerst, en slechts voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van het geleverde, voorgaande leveringen en overige vorderingen van de opdrachtnemer op hem, zal hebben voldaan.
7.10 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee (2) weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
7.11 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.12 Betalingen van de opdrachtgever geschied door middel van automatische incasso of handmatige overboeking. Eventuele terugbetalingen door opdrachtnemer geschieden binnen 8 weken.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn/haar gegevens zoals adres, mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
8.4 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op verzoek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
8.5 De opdrachtnemer kan, in het kader van haar opdracht, te allen tijde deskundigen of specialisten inschakelen binnen en buiten haar eigen discipline. De bepalingen van de algemene voorwaarden van derden die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht betrekt betrekking hebbende op de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van de goederen of diensten gelden ook jegens de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde opvraagbaar.
8.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele door de opdrachtgever te lijden schade indien een opdracht niet binnen de geplande tijd wordt volbracht. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan zal opdrachtgever daarvan ruimschoots tijdig op de hoogte gesteld worden.
8.7 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan de door haar ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
8.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht deelnemer of deelnemers door te schuiven naar een volgende training of opleiding. Wijzigingen geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, diefstal, vernieling, brand, storm en waterschade in het bedrijf, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
9.2 De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.3 De opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
9.4 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derden wordt aangemerkt als overmacht en ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever wat hieruit voortvloeit enig recht op vergoeding van kosten en/of schade kan doen gelden. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 3 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Artikel 10 Annulering
10.1 Annulering van de coaching, training of opleiding door de opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na aanmelding is zonder enige consequenties kosteloos te annuleren (herroepingsrecht). De aanmelddatum wordt aangehouden en niet de startdatum. 
10.2 Een training kan door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk en vóór aanvang geannuleerd worden. Annulering van training of opleiding door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum of datum van het poststempel.
10.3 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van de opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
10.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.4 Indien de opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur op werkdagen (maandag tot vrijdag) voor de desbetreffende afspraak annuleert of verzet zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
10.5 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten voor het afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
10.7 Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.8 Kortingen en bonussen zijn persoonsgebonden en zijn daarmee niet overdraagbaar. De kortingen en bonussen kunnen bij een wijziging van startdatum komen te vervallen.
10.9
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de accurate gegevens en het aantal deelnemers. De opdrachtgever dient altijd schriftelijk en vóór ontvangst van de laatste factuur aan de opdrachtnemer eventuele wijzigingen in de deelnemerslijst (inclusief het aantal deelnemers) te communiceren. Als opdrachtgever nalatig is om het juiste aantal te vermelden, wijzigingen tijdig door te geven of de eindfactuur al is verstuurd, volgt daaruit geen enkel recht om een prijsvermindering te eisen.

Artikel 11 Coachingstraject
11.1 De duur van het coachingstraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan altijd met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd.
11.2 Bij beëindiging door de opdrachtgever na start van de overeenkomst, wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
11.4 Annulering van coaching door de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 5 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
11.5 Bij annulering of wijziging tussen 5 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
11.6 Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
11.7 Je kunt tot 48 uur op werkdagen (maandag tot vrijdag) vooraf kosteloos een coachingsafspraak verzetten. Bij het niet tijdig verzetten of bij het niet verschijnen op een (online) afspraak, wordt 50% van het coachingstarief in rekening gebracht. 

Artikel 12 Open inschrijving
12.1 Bij aanvang van het evenement, training, opleiding en/of workshop dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
12.2 Het inschrijfformulier staat op de website van de opdrachtnemer. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever/deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die ook meegestuurd worden in de bevestigingsmail voor deelname en inschrijving.
12.3 Wanneer een deelnemer een dag(deel) afwezig is kan een inhaalverzoek (enkel op basis van legitieme reden en buiten controle) worden ingediend per mail. Opdrachtnemer beoordeelt elk verzoek individueel en informeert de deelnemer over de uitkomst en indien mogelijk voor eventuele inhaalproces. Opdrachtnemer biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken. Deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en/of bij afwijzing inhaalverzoek.
12.4 Herexamen van een training of opleiding is mogelijk om op een later tijdstip één of meer onderdelen over te doen en alsnog een certificaat te behalen. Opdrachtnemer behoudt zich altijd het recht voor opdrachtgever/deelnemers te weigeren aan een examen deel te nemen, ook al heeft de persoon aan de toelatingseisen voldaan. Deze weigering zal met redenen aan de opdrachtgever/deelnemer worden meegedeeld.
12.5 Is de deelnemer niet geslaagd dat zal opdrachtnemer telefonisch contact opnemen en via de mail informeren over de mogelijkheden tot herkansing.

Artikel 13 Levering studiemateriaal
13.1 Opdrachtnemer levert het studiemateriaal tijdig voor de aanvang van de training/opleiding aan de opdrachtgever.
13.2 Verkeerd of beschadigd studiemateriaal wordt door opdrachtnemer direct kosteloos vervangen.
13.3 Alle door opdrachtnemer gehanteerde leveringstermijnen van studiemateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
13.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
13.5 Bij verzending van studiemateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van de desbetreffende postbezorger berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 14 Auteursrecht
14.1 Het auteursrecht op de door de opdrachtnemer uitgegeven brochures, opleidingsmaterialen, syllabus, video’s, audiobestanden, offertes, rapporten, voorstellen en andere schriftelijke materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
14.2 Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van de opdrachtnemer en onder duidelijke bronvermelding.
14.3 Bij inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop geldt een boete van € 10.000,- per vastgesteld feit.
14.4 Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 De opdrachtnemer verplicht zich een evenement, training, opleiding en/of workshop naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien het evenement, training, opleiding en/of workshop namens de opdrachtnemer door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens het evenement, training, opleiding en/of workshop zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
15.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
15.3 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten of schade door bedrijfsstagnatie.
15.4 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald.
15.5 De opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
15.6 Opdrachtgever of deelnemer is verplicht om voorafgaand aan een coachingstraject, training of opleiding relevante informatie over fysieke en/of psychische gesteldheid zoals het gebruik van medicaties, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten aan Augustijn Institute B.V. te verstrekken.
15.7 Mocht je een opmerking hebben over de geboden service, dan kun je een mail sturen naar team@augustijninstitute.com. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door je betaalde bedrag.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid/Geheimhouding
16.1 De opdrachtnemer, medewerkers, trainers en coaches van de opdrachtnemer hebben geheimhoudingsplicht. De opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
16.2 De opdrachtnemer staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
15.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
16.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, opleidingen en/of adviesopdrachten.
16.5 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
16.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 17 Privacy/Beeldmateriaal
17.1 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever en deelnemers volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We attenderen opdrachtgever en deelnemers dat de verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie.
17.2 Opdrachtnemer verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Gegevens worden alleen gebruikt om opdrachtgever te blijven informeren over activiteiten, aanbiedingen of daaraan gerelateerde informatie. Als opdrachtgever of deelnemer gegevens wilt opvragen of wenst dat opdrachtnemer de gegevens verwijderd, kan opdrachtgever/deelnemer dit laten weten via team@augustijninstitute.com.
17.3 Opdrachtnemer maakt tijdens evenementen, opleiding en cursusdagen foto’s, films en/of geluidsopnamen voor of promotiedoeleinden. Deelnemers kunnen herkenbaar in beeld zijn. Als een deelnemer of opdrachtgever dit niet wenst, kan opdrachtgever/deelnemer dit laten weten via team@augustijninstitute.com.

Artikel 18 Klachten
18.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontstaan kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
18.2 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Augustijn Institute B.V. Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam of via de mail naar info@augustijninstitute.com.
18.3 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 19 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
19.1 De opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever medegedeeld.
19.3 Als de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 20 Rechts- en forumkeuze
20.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
20.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
20.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

Versie: 1 januari 2023