Algemene Voorwaarden

van Augustijn Institute B.V.

Augustijn Institute B.V.
Telefoonnummer: +31 6 2058 5485
E-mailadres: info@augustijninstitute.com
KvK nummer: 77529642

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Augustijn Institute B.V. adviserings- en trainingsbureau dat coaching, trainingen en opleidingen geeft. Gevestigd te Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77529642.
1.2 Opdrachtgever: Bedrijf, organisatie of persoon waarmee de opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.3 Opdracht: De overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen tussen de opdrachtnemer  en de opdrachtgever. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worde gegeven.
1.4 Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.5 Offerte: Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.6 Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.7 Schriftelijk: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten die de opdrachtnemer met de opdrachtgever sluit van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt niet geaccepteerd.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Offerte
3.1 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3.2 Opdrachtnemer offreert schriftelijk of via de mail op basis van uren, nacalculaties of volgens een afgemaakte prijsafspraak, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de benodigde uren en de overige kosten op basis van de beschikbare en beschikbaar gestelde gegevens door de opdrachtgever.
3.3 Indien opdrachtnemer schriftelijk een kostprijs aan opdrachtgever beschikbaar stelt, heeft dit het karakter van een kostenraming.
3.4 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training of opleiding stuurt de opdrachtnemer een offerte aan de opdrachtgever met de geldigheid van een (1) maand, tenzij de offerte anders vermeldt.
3.5 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.
3.7 Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Tenzij anders is overeengekomen of anders in de offerte vermeld zijn de in de offertes genoemde prijzen (of aanbiedingen) exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. Voor B.T.W. en andere overheidsheffingen geldt de hoogte van het tarief dat van toepassing is op de periode van het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Indien de opdrachtnemer en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer, geldt een bevestiging per mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail schriftelijk is vastgelegd.
4.3 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 Meerdere opdrachten
5.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij/zij de opdrachtnemer onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
5.2
Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij/zij opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Prijzen en vergoeding
6.1 De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
6.2 De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
6.3 Het honorarium van de opdrachtnemer berust op uurtarieven en bijkomende kosten, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen of een projectprijs is overeengekomen, een en ander conform de offerte.
6.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting of B.T.W. Voor buitenlandse opdrachtgevers geldt een B.T.W. vrijstelling.
6.5 De opdrachtnemer kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per opdrachtfase/periode. Uitgebreide opdrachten en langdurige projecten worden door de opdrachtnemer opgedeeld en als zodanig als deelprojecten gefactureerd.
6.6 Indien de opdrachtnemer door het van de kant van de opdrachtgever niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 7 Betaling declaraties
7.1 Augustijn Institute factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2  Opdrachtgever zal aan Augustijn Institute verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3 Alle betalingen van coaching, trainingen en incompany opdrachten dienen plaats te vinden binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
7.4 Indien na het verstrijken van deze termijn opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering.
7.5 Verzuim de opdrachtgever te betalen ook na een betalingsherinnering dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus €50,- administratiekosten.
7.6 Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €50,- exclusief B.T.W.
7.7 Declaraties dienen binnen 5 werkdagen (werkweek) na ontvangst ervan aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht, waarbij de declaratie dient te zijn geretourneerd.
7.8 De opdrachtgever voldoet de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die zij/hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
7.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
7.10 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke door opdrachtnemer in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.11 Alle eigendom van goederen en overige rechten blijft bij de opdrachtnemer en gaat eerst, en slechts voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van het geleverde, voorgaande leveringen en overige vorderingen van de opdrachtnemer op hem, zal hebben voldaan.
7.12 De opdrachtnemer is gerechtigd goederen van de opdrachtgever die zij onder zich heeft onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
7.13 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee (2) weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
7.14 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn/haar gegevens zoals adres, mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
8.4 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op verzoek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
8.5 De opdrachtnemer kan, in het kader van haar opdracht, te allen tijde deskundigen of specialisten inschakelen binnen en buiten haar eigen discipline. De bepalingen van de algemene voorwaarden van derden die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht betrekt betrekking hebbende op de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van de goederen of diensten gelden ook jegens de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde opvraagbaar.
8.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele door de opdrachtgever te lijden schade indien een opdracht niet binnen de geplande tijd wordt volbracht. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan zal opdrachtgever daarvan ruimschoots tijdig op de hoogte gesteld worden.
8.7 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor meer dan de door haar ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, diefstal, vernieling, brand, storm en waterschade in het bedrijf, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
9.2 De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.3 De opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
9.4 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derden wordt aangemerkt als overmacht en ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en/of schade kan doen gelden. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 3 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Artikel 10 Annulering
10.1 Annulering van de coaching, training of opleiding door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
10.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van de opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
10.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.4 Indien de opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
10.5 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 Coachingstraject
11.1 De duur van het coachingstraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
11.2 Beëindiging van het coachingstraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
11.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 12 Open inschrijving
12.1 Bij aanmelding voor een evenement, training, opleiding en/of workshop met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden.
12.2 Bij aanvang van de evenement, training, opleiding en/of workshop dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
12.3 Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
12.4 Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de evenement, training, opleiding en/of workshop.

Artikel 13 Auteursrecht
13.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij de opdrachtnemer.
13.2 Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van de opdrachtnemer. en onder duidelijke bronvermelding.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 De opdrachtnemer verplicht zich een evenement, training, opleiding en/of workshop naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de evenement, training, opleiding en/of workshop namens de opdrachtnemer door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de evenement, training, opleiding en/of workshop zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
14.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
14.3 De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald.
14.5 De opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid
15.1 De opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
15.2 De opdrachtnemer staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
15.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, opleidingen en/of adviesopdrachten.
16.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
16.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 17 Klachten
17.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
17.2 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Augustijn Institute B.V., Singel 351, 1012 WK te Amsterdam.
17.3 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 18 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
18.1 De opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever medegedeeld.
18.3 Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19 Rechts- en forumkeuze
19.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
19.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

Versie: 1 mei 2021